Het RSIN nummer van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven is 824207932, die van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven is 824208043. Meer informatie is terug te vinden in onze documentatie.

Periodiek schenken

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze gift had vastgelegd bij de notaris. We noemden dit “notarieel schenken”. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kan kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet. We spreken nu over “periodieke schenken”.

Mocht je een periodieke schenking overwegen aan de Protestantse Gemeente Zevenhoven dan zullen wij deze schenking vastleggen in het formulier van de Belastingdienst “Periodieke gift in geld”. Normaal zijn jouw giften fiscaal aftrekbaar voor het deel dat boven het drempelbedrag uitkomt. Dit drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen. De Belastingdienst kent echter ook de mogelijkheid van “periodiek schenken”. De fiscale drempels gelden niet als je in een schenkingsovereenkomst, vastgelegd in een akte, jezelf verbindt om minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag over te maken aan een goed doel, in dit geval onze kerk. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en gunt de gever een volledige aftrek. Deze kan je vergelijken met een hypotheekrenteaftrek.

In principe zijn er de volgende voordelen voor de schenker bij notarieel schenken:

  • Gewone giften zijn fiscaal aftrekbaar voor het deel dat boven het drempelbedrag uitkomt. Dit drempelbedrag is 1 % van jouw drempelinkomen, maar minstens € 60 en het maximum aftrekbare bedrag is 10% van jouw drempelinkomen.
  • Bij periodiek schenken zijn er voor periodieke giften geen drempels.
  • Het voordeel is dat schen­­kingen kleiner dan 1 % en groter dan 10% van het drempelinkomen nu ook fiscaal aftrekbaar zijn.
  • De fiscus betaalt tussen de 15.2% tot 52 % mee aan deze schenking.

Aan periodiek schenken zijn ook de volgende voorwaarden verbonden:

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging; de kerk is een ANBI.
  • De schenking moet worden vastgelegd in het formulier “Periodiek gift in geld” van de Belastingdienst, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
  • De schenkingen moeten plaats vinden in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk eindigen bij overlijden.
  • De schenking moet minimaal vijf jaar duren. De gift stopt uiterlijk bij jouw overlijden.
  • Bij de aangifte inkomstenbelasting dient deze betaling van een termijn opgegeven te worden als “periodieke” gift.

Neemt je in de akte op dat je geen gift meer geeft als jouw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat je werkloos of invalide wordt? Dan voldoe je toch aan bovenstaande voorwaarden. Of het zinvol is om periodiek te gaan schenken is sterk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en welk bedrag je denkt te gaan schenken aan de kerk. Het voordeel van het wegvallen van de 1% drempel is relatief klein. In dit geval is het een overweging om de schenking aan de niet ieder jaar te doen maar om de twee jaar. Dus het eerste jaar niets en het tweede jaar dubbel. Op deze eenvoudige wijze maak je maximaal gebruik van het belastingvoordeel. Hieronder staat een rekenvoorbeeld om het één en ander te verduidelijken.

Stel het drempel inkomen is 30000 euro, voor de inkomensgroep van 19645 -33363 euro is het belastingtarief dan 42%. Er zijn dan drie mogelijkheden.

De normale gift

Bij een normale gift van 500 euro wordt de berekening als volgt. Niet aftrekbaar 1% van het drempelinkomen van 30000 is 300 euro Belastingvoordeel 42% van (500 – 300) = % van 200 is 84 euro. Het netto belastingvoordeel bedraagt dus 84 euro per jaar.

De normale gift om de twee jaar

Er wordt 1 keer in de 2 jaar een gift van 1000 euro overgemaakt, belastingvoordeel voor de gever in het jaar van schenking 42% van (1000 – 300) is 42 % van 700 is 294 euro. Het netto belastingvoordeel bedraagt dus 294 euro gedeeld door 2 jaar is 147 euro per jaar.

Periodiek een gift

Bij een periodieke gift van 500 euro levert dit een belastingvoordeel op van 42% van 500 euro is 210 euro. De kosten voor het opstellen van een akte bedragen 0 euro. Het netto belastingvoordeel bedraagt dus 210 euro per jaar.

Voor meer informatie over het belastingvoordeel bij schenken kan je terecht bij onze penningmeester Tije Domburg.